Ogólnie Europa i Świat

 
Witamy wszystkich z Regionu Europa
Nasze coroczne Zgromadzenie Regionalne, które jest zaplanowane na 14-16 Maja 2021 zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć wszystkim jakie służby będą do objęcia i poprosić o nadsyłanie swoich kandydatur na adres rzecznik@aaeuropa.com. Jeżeli macie jakieś wnioski to też prosimy o ich nadsyłanie.
Szukamy tez chętnych Intergrup do zorganizowania Zgromadzenia Regionu Europa w 2022 roku. Prosimy wszystkich o wstrzymanie się z kupowaniem biletów na Zgromadzenie. Jest duże prawdopodobieństwo ze po raz kolejny spotkany on-line. Jesteśmy na to przygotowani.
Tematem naszego zgromadzenia będzie "Jeden świat, jedno AA, jeden język serca", a zaproszonym gościem będzie Włodek z Puław obecny Powiernik i sekretarz Rady Powierników.
Służby do objęcia
SKARBNIK
Sugeruje się, aby Skarbnik miał przynajmniej czteroletni okres trzeźwości oraz doświadczenie w służbie w Grupie i w Intergrupie. Użyteczna w jego służbie może być także znajomość podstawowych zasad księgowości.
Przyjmuje dobrowolne datki od Intergrup.                                                                                                                                                             
Odpowiada za finanse Regionu i czuwa, aby były one rozdzielone zgodnie z decyzja? sumienia Regionu i zasadą "przelewającego się kapelusza". Reguluje bieżące zobowiązania Regionu oraz pozostawia rozsądną rezerwę (zazwyczaj wysokość trzymiesięcznych wydatków), a pozostałą nadwyżkę przekazuje na potrzeby niesienia posłania przez Służbę Krajową.   
Ma wgląd w subkonto Regionu, na rachunku bankowym Fundacji "Biuro Służby Krajowej AA w Polsce".                                                                                                                       
Zwraca koszty poniesione przez służby Regionu oraz Delegatów KSK w związku z pełnioną służbą.   
Przypomina o przestrzeganie Siódmej Tradycji oraz zachęca Grupy i Intergrupy do przekazywania dobrowolnych datków na potrzeby Regionu i Służby Krajowej.
Prowadzi uproszczoną ewidencję finansową i regularnie składa raporty na spotkaniach Regionu.   
Doświadczenie AA wskazuje, że dobrze jest, aby osoba pełniąca tę służbę miała ustabilizowaną sytuację finansową.
LACZNIK DO SPRAW INTERNETU
Obsługuje regionalną skrzynkę e-mailową w domenie aa.org.pl oraz regionalny serwis RSI (mityngi, informacje, komunikaty, Zloty Radości); współpracuje z lokalnymi zespołami informacji publicznej oraz Komisją Informacji Publicznej SK; obsługuje i tworzy bazy oraz administruje bazami mityngów grup, adresów e-mailowych służb regionu i profesjonalistów; archiwizuje dane (raporty i sprawozdania) pozyskane od zespołów regionalnych; obsługuje i przekazuje informacje w systemie EMITENT, a w przyszłości FRESH MAIL, współpracuje z łącznikami z innych regionów I Intergrup.
Sugeruje się, aby kandydat miał doświadczenie w pełnieniu tej służby na poziomie Intergrupy i uczestniczył przynajmniej raz w warsztatach.
DELEGACI
Jeśli myślisz o kandydowaniu do pełnienia służby Delegata KSK, odpowiedz sobie na następujące pytania:
Czy dobrze radziłeś sobie jako Mandatariusz lub Reprezentant Intergrupy do Regionu?
Czy dobrze radziłeś sobie w innych służbach? 
Czy jesteś aktywnym członkiem AA?
Czy rozmawiałeś o służbie Delegata KSK z rodziną? Czy wygospodarujesz czas potrzebny do jej pełnienia?
Czy dobrze znasz Poradnik dla Służb AA oraz literaturę AA? Czy dysponujesz wiedzą i osobistym doświadczeniem w zakresie Dwunastu Kroków, Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji?
Czy rozmawiałeś z byłymi Delegatami KSK, aby uzyskać informacje na temat wymaganego czasu i zakresu pracy wykonywanej w ramach służby?
Delegat powinien zostać wybrany na tyle wcześnie przed Konferencją, by jego dane, poprzez specjalny formularz, mogły być przesłane do BSK i aby z dużym wyprzedzeniem mógł otrzymać materiały konferencyjne. Obowiązki Delegata nie kończą się wraz z zakończeniem Konferencji. W rzeczywistości jest to tylko początek. Powinien być dyspozycyjny i gotowy do złożenia pełnego sprawozdania w Regionie oraz do częstych wyjazdów na spotkania AA, aby opowiedzieć czym zajmuje się Konferencja. Zebrać z Grup oraz Intergrup swojego Regionu odpowiedzi na pytania i tematy zgłoszone do kolejnej Konferencji, poprzez uczestnictwo w spotkaniach Intergrup i dyskusje z Mandatariuszami i przekazać je Służbie Krajowej.
Przed przystąpieniem do wyborów należy określić kwalifikacje kandydatów do służby. Sugeruje się, aby kandydat na delegata miał co najmniej 6-letni okres zdrowienia według programu AA i wcześniej pełnił służbę w grupie AA, Intergrupie AA i regionie AA, a także wykazywał się znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA. Sugeruje się, aby kandydat na delegata miał swojego sponsora
DELEGAT KSK W KOMISCJI INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ DELEGAT KSK W KOMISJI FINANSOWEJ
Delegaci przydzieleni do jednej z powyższych komisji mają
następujący zakres obowiązków:
1) Zapoznanie się z całokształtem spraw, którymi ma zająć się
Konferencja Służby Krajowej, aby przygotować się do pracy nad wszystkimi
tematami i pytaniami przydzielonymi wszystkim komisjom Konferencji
Służby Krajowej.
2) Zebranie z grup oraz intergrup swojego regionu odpowiedzi na pytania
i tematy zgłoszone do Konferencji, poprzez uczestnictwo w spotkaniach
intergrup, dyskusjach z mandatariuszami grup AA o pytaniach, tematach i
problemach skierowanych do Konferencji Służby Krajowej lub w inny,
dowolny sposób, przy technicznym i finansowym wsparciu regionu AA.
3) Przekazywanie relacji z Konferencji Służby Krajowej za pośrednictwem
reprezentantów intergrup do regionów i mandatariuszy, z zaangażowaniem
zachęcać ich do przekazywania tych informacji grupom i intergrupom.
4) Pozyskiwanie od reprezentantów intergrup i mandatariuszy informacji
zwrotnych, jak na konkretne wydarzenia zareagowały grupy i członkowie AA.
5) Odwiedzanie grup i intergrup w regionie (w razie trudności
logistycznych prosić o pomoc reprezentantów intergrup do regionu i inne
służby).
6) Uczestniczenie w spotkaniach regionalnych.
7) Utrzymywanie stałego kontaktu z pozostałymi delegatami Konferencji
Służby Krajowej i Radą Powierników.
8) Pomaganie służbom regionu w uzyskaniu wsparcia finansowego dla ich
działań oraz wsparcia finansowego dla Służby Krajowej;
9) Pełnienie aktywnej roli w rozwiązywaniu lokalnych problemów przy
wykorzystaniu Tradycji AA.
10) Współpraca z Biurem Służby Krajowej AA w zakresie przepływu
informacji, w biuletynach AA ("Skrytka 2/4/3", Emitent) oraz innych
materiałach informacyjnych;
11) Przyjmowanie dodatkowej odpowiedzialność - jeżeli inni służebni w
regionie nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków, delegat może
zaoferować pomoc w rozwiązywaniu problemów;
12) Pod koniec trzeciego roku kadencji współpraca z delegatami zerowego
terminu, by przekazywać im podstawową wiedzę na temat przebiegu
Konferencji Służby Krajowej i różnych spraw Wspólnoty.
KADENCJA
Delegat KSK pełni trzyletnią służbę zgodnie z terminami rotacji zawartymi w regulaminie pracy Służby Krajowej. Konferencja Służby Krajowej zdecydowanie zaleca by kandydat pełnił ja tylko raz.

Prosimy, aby wszyscy chętni do pełnienia służby zgłaszali swoje kandydatury na wyżej wymieniony email rzecznika. Pamiętajmy, że aby wybrać odpowiednich kandydatów powinniśmy znać ich wcześniej.
Do tej pory swoje kandydatury do służby zgłosili:
Ania z Londynu  jako skarbnik regionu
Mikołaj z Londynu       jako łącznik do spraw Internetu
Michał ze Szkocji       jako Delegat KSK w komisji Informacji Publicznej
Marzena z Londynu       jako Delegat KSK w Komisji Finansowej
Plan spotkania będzie ustalony i rozesłany w późniejszym terminie.
 
Rzecznik Regionu Europa
 
1Copyright ©2019 Portal Wspólnot, All Rights Reserved.Norbi
 
                                                                                           kontakt:norbi@niepijemy.pl
Liczba odwiedzin: 13331
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem